Gör testet och se om din katt riskerar att få mask

katt som ser framåt

Riskerar min katt att få mask?

Hur gammal är din katt?

Kattungar bör avmaskes från tre veckors ålder och vid avmaskning av kattungen behandlas även kattmamman. Därefter fortsätter behandlingen varannan till var fjärde vecka beroende på preparat upp till tre månaders ålder.

Vuxna katter avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid misstanke på mask.

Katter som fångar bytesdjur eller på annat sätt löper stor risk att smittas bör avmaskas flera gånger per år.

Använd inte Milbemax till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

Om du har en vuxen katt som har haft mask eller befinner sig i riskgruppen bör den undersökas och behandlas regelbundet, dock minst fyra gånger om året.

Kom ihåg att om din katt är eller har varit i länder med rävens dvärgbandmask kan det bli nödvändigt att behandla katten efter hemkomsten eller varje månad under resan.

Besvara nedanstående frågor för att avgöra vilken riskgrupp din katt befinner sig i. Obs! På kattpensionat bör det finnas en behandlingsplan mot mask som utvärderas regelbundet. Katter som åker med utomlands ska behandlas efter den riskgrupp de befinner sig i samt de regler som gäller i respektive land.

Är din katt utomhus mycket?

Brukar katten vara på kattpensionat?

Har du varit utomlands med din katt?

Är din katt endast utomhus periodvis?

Är din katt en innekatt?

Skicka

Din katt är i riskgrupp A

Låg risk

Katter har inte så stor risk för att få mask om de mest vistas inomhus. Men kom ihåg att risken ökar om katten tas med på resa utomlands.


Din katt är i riskgrupp B

Medelhög risk

En katt som vistas mycket i naturen eller är en ungkatt ingår ofta i riskgrupp B. Vuxna katter bör avmaskas minst fyra gånger om året vid tecken på mask, efter diagnos eller om risken är känd.


Din katt är i riskgrupp C

Hög risk

Katter som är mycket utomhus, har varit utomlands eller ofta vistas på kattpensionat är alla i den högre riskgruppen och bör avmaskas upp till tolv gånger om året. Prata med din veterinär om vilken frekvens som är lämpligt för din katt.

Milbemax mot mask hos katt
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För katter over 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna smakar kött och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos hund och katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din hund eller katt mot mask.
Milbemax mot mask hos katt
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För katter over 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna smakar kött och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos hund och katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din hund eller katt mot mask.
Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2 styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. . Elanco Denmark Aps, Lyskær 3E, DK – 2730 Herlev. Januari 2019 PM-SE-19-0026 ©2018. Elanco and its affiliates.