Vanliga maskar hos katt


Bild på spolmask.

Spolmask

En av de vanligaste typerna av mask hos katter förekommer hos kattungar redan från fyra veckors ålder.
Din katt kan smittas från jord som är förorenad med maskägg eller genom att äta mindre djur som är smittade med mask och kattungar kan smittas via. modersmjölk. Symtomen kan vara matt päls, slöhet, diarré, viktnedgång och utspänd buk. Spolmask kan i sällsynta fall även smitta människor.


Närbild på mask

Bandmask

En platt, ledad mask som lever i kattens tunntarm. Katten smittas genom att äta insekter eller smådjur som är mellanvärdar för bandmasken. Segment från bandmasken med maskens ägg hamnar i kattens avföring, och ibland kan man se de risgrynsliknande masksegmenten i avföringen. Vissa typer av bandmask kan smitta människor och orsaka sjukdom.


Närbild på mask

Hakmask

Suger blod från kattens tarm och kan ge diarré, blodbrist och viktnedgång. Masken smittar via maskägg i avföringen och kan dessutom smitta genom att tränga in genom huden. Hakmask kan även smitta människor och vandra i huden och orsaka klåda och hudirritation.

Milbemax är inte godkänt för behandling av den vänliga hakmask i Sverige.


Bild på tropisk hjärtmask.

Tropisk hjärtmask

Förekommer i varmare områden som södra Europa och USA. Masken lever i kattens hjärta och blodkärlen runt hjärtat. Den överförs via myggor som sticker katten. Hos katter är infektionen ofta utan symtom eller ger bara lindriga symtom som hosta. Infektionen kan dock bli allvarlig och leda till att katten dör.

Milbemax mot mask hos katt
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För katter over 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna smakar kött och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos hund och katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din hund eller katt mot mask.
Milbemax mot mask hos katt
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För katter over 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna smakar kött och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos hund och katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din hund eller katt mot mask.
Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2 styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. . Elanco Denmark Aps, Lyskær 3E, DK – 2730 Herlev. Januari 2019 PM-SE-19-0026 ©2018. Elanco and its affiliates.