Milbemax mot mask hos katt

Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter och kattungar.

Tabletterna smakar kött, kan även ges till dräktiga och digivande katter och har en förebyggande effekt mot tropisk hjärtmask.

I de allra flesta fall räcker det med att ge en tablett Milbemax för att din katt ska bli av med inälvsmaskarna. Däremot finns det ingen behandling med långtidsverkan, vilket betyder att kattan kan smittas med mask igen efter behandling. Milbemax finns receptfritt på apotek och kan ges även till digivande dräktiga och digivande katter.

Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter och kattungar.

Tabletterna smakar kött, kan även ges till dräktiga och digivande katter och har en förebyggande effekt mot tropisk hjärtmask.

I de allra flesta fall räcker det med att ge en tablett Milbemax för att din katt ska bli av med inälvsmaskarna. Däremot finns det ingen behandling med långtidsverkan, vilket betyder att kattan kan smittas med mask igen efter behandling. Milbemax finns receptfritt på apotek och kan ges även till digivande dräktiga och digivande katter.

Milbemax tabletter

Om din katt har fått mask är det enkelt att avmaska den med Milbemax tabletter, som finns i två storlekar för katter over 2 kg samt för små katter och kattungar.

För katter over 2 kg

Milbemax för katt
Katter
2 - 4 kg Milbemax tablett
4 - 8 kg Milbemax tablett

För små katter och kattungar

Milbemax för katt
Små katter och kattungar
0,5 - 1 kg Milbemax tablett delas i hälften
1 - 2 kg Milbemax tablett

Varför Milbemax?

  • Milbemax är verksamt mot vanligt förekommande maskar
  • Det kan användas vid resa med katt
  • Det kan ges till kattungar från sex veckor och 0,5 kg
  • Det kan användas till dräktiga och digivande katter
  • Små tabletter med köttsmak

Så behandlar du din katt Kattungar avmaskas med Milbemax från sex veckors ålder (även kattmamman). Vuxna katter avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid misstanke på mask. Katter som fångar bytesdjur eller löper risk att smittas ska behandlas flera gånger per år.
Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2 styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. . Elanco Denmark Aps, Lyskær 3E, DK – 2730 Herlev. Januari 2019 PM-SE-19-0026 ©2018. Elanco and its affiliates.