Gör testet och se om din hund riskerar att få mask

Bild på hund.

Riskerar min hund att få mask?

Hur gammal är din hund?

Valpar bör behandlas innan de har blivit tre veckor och var 14:e dag så länge de diar. Tiken bör behandlas samtidigt som valparna. Unga hundar bör kontrolleras noga eller behandlas.
Vuxna hundar som tidigare haft mask eller är i riskgruppen bör behandlas/testas regelbundet, dock minst fyra gånger om året. I områden med fransk hjärtmask och rävens dvärgbandmask kan det vara nödvändigt att behandla varje månad. Besvara nedanstående frågor och se vilken riskgrupp din hund befinner sig i.

Är din hund en jakthund?

Brukar hunden vara på kennel, hunddagis eller på andra platser där många hundar vistas?

Har du rest utomlands med din hund?

Går du ut på promenader med din hund (med eller utan koppel)?

Är din hund inomhus mycket?

Skicka

Din hund är i riskgrupp A

Låg risk

Hundar som mest vistas inomhus och rastas i koppel har låg risk för att få mask. Var dock uppmärksam på att risken ökar om hunden tas med på utlandsresa.


Din hund är i riskgrupp B

Medelhög risk

Riskgrupp B är vanligen en hund som rastas utan koppel, vistas mycket i naturen eller är en unghund. Vuxna hundar bör avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid känd risk flera gånger om året.


Din hund är i riskgrupp C

Hög risk

Kennelhundar, valpar, jakthundar och hundar som är eller har varit utomlands är alla i högriskgruppen och bör avmaskas fyra till tolv gånger om året. Diskutera vilket antal som är lämpligt med din veterinär.

Milbemax mot mask hos hund
Milbemax Vet förpackning
Milbemax tabletter
För hundar och valpar
Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.
Milbemax Vet förpackning
Milbemax tuggtabletter
För hundar och valpar
Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.
Milbemax mot mask hos hund
Milbemax Vet förpackning
Milbemax tabletter
För hundar och valpar
Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.
Milbemax Vet förpackning
Milbemax tuggtabletter
För hundar och valpar
Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.
Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2 styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. . Elanco Denmark Aps, Lyskær 3E, DK – 2730 Herlev. Januari 2019 PM-SE-19-0026 ©2018. Elanco and its affiliates.