Milbemax mot mask hos hund

Milbemax tuggtabletter är smaksatta tabletter mot inälvsmask hos hundar.

I de allra flesta fall räcker det med att ge en tablett Milbemax för att din hund ska bli av med inälvsmaskarna. Däremot finns det ingen behandling med långtidsverkan, vilket betyder att hunden kan smittas med mask igen efter behandling.

Milbemax finns receptfritt på apotek och kan även ges till valpar, avelshundar eller dräktiga och diande tikar.

Milbemax tuggtabletter är smaksatta tabletter mot inälvsmask hos hundar.

I de allra flesta fall räcker det med att ge en tablett Milbemax för att din hund ska bli av med inälvsmaskarna. Däremot finns det ingen behandling med långtidsverkan, vilket betyder att hunden kan smittas med mask igen efter behandling.

Milbemax finns receptfritt på apotek och kan även ges till valpar, avelshundar eller dräktiga och diande tikar.

Milbemax tabletter

Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.

För hundar

Milbemax Vet förpackning
Hundar
5 - 25 kg Tabletter 1 Pill
25 - 50 kg Två tabletter

För små hundar och valpar

Milbemax för hund
Små hundar och valpar
0,5 - 1 kg Milbemax tablett delas i hälften
1 - 5 kg En tablett
5 - 10 kg Två tabletter

Milbemax tuggtabletter

Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.

För Hundar over 5 kg

Milbemax Vet förpackning
Hundar
5 - 25 kg En tuggtablett
> 25 - 50 kg Två tuggtabletter
> 50 - 75 kg Tre tuggtabletter

För små hundar och valpar

Milbemax Vet förpackning
Små hundar och valpar
1 - 5 kg En tuggtablett

Varför Milbemax?

  • Milbemax är verksamt mot vanligt förekommande maskar
  • Det kan användas vid resa med djur
  • Det kan ges till hundvalpar från 2 veckor och 0,5 kg*
  • Det kan användas till dräktiga och digivande tikar

*Tabletter: valpar över 2 veckor och 0,5 kg.
Tuggtabletter: valpar över 1 kg.


Så behandlar du din hund Valpar avmaskas vid två veckors ålder (även tiken) och därefter vid fyra, sex, åtta, tio och tolv veckors ålder. Unghundar vid sex månader. Vuxna hundar avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid känd risk minst fyra gånger om året. I kennlar görs en regelbunden bedömning av risken för mask och en behandlingsstrategi upprättas utifrån situationen. Vissa länder kräver att hundar och katter behandlas mot rävens dvärgbandmask innan de förs in i landet. I områden med tropisk hjärtmask behandlas hunden förebyggande en gång i månaden. Rävens dvärgbandmask kan smitta människor, så för att förhindra att en hund blir smittförande kan den avmaskas kontinuerligt var 21-26 dag mot rävens dvärgbandmask. Se Jordbruksverkets aktuella bestämmelser på jordbruksverket.se.
Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2 styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. . Elanco Denmark Aps, Lyskær 3E, DK – 2730 Herlev. Januari 2019 PM-SE-19-0026 ©2018. Elanco and its affiliates.