front_logo

Här hittar du en enkel guide för att
behandla din hund eller katt mot mask.

Milbemax har funnits på den svenska
marknaden sedan 2003 och kan köpas
receptfritt på alla apotek i Sverige.

katt som ser framåt

Katt

Misstänker du att din katt har fått mask? Undrar du om den är i riskzonen? Tänker du resa utomlands med din katt? Här får du svar på många av dina frågor.

Bild på hund.

Hund

Löper din hund stor risk för att få mask? Eller visar den redan tecken på att ha fått mask? Vi guidar dig till de rätta svaren.

front_logo

Här hittar du en enkel guide för att
behandla din hund eller katt mot mask.

Milbemax har funnits på den svenska
marknaden sedan 2003 och kan köpas
receptfritt på alla apotek i Sverige.

katt som ser framåt

Katt

Misstänker du att din katt har fått mask? Undrar du om den är i riskzonen? Tänker du resa utomlands med din katt? Här får du svar på många av dina frågor.

Bild på hund.

Hund

Löper din hund stor risk för att få mask? Eller visar den redan tecken på att ha fått mask? Vi guidar dig till de rätta svaren.

Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2 styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. . Elanco Denmark Aps, Lyskær 3E, DK – 2730 Herlev. Januari 2019 PM-SE-19-0026 ©2018. Elanco and its affiliates.